Moderator Ruchu Czystych Serc wraz z członkami wspólnoty skierowali do Ojca Świętego i Ojców Synodalnych list, którego treść publikujemy:

 

ITALIANO (in fondo alla pagina)

 

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek,

Czcigodni Ojcowie Synodalni uczestniczący w XV Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów,

Drodzy Reprezentanci Młodzieży całego świata!

 

Członkowie Ruchu Czystych Serc wraz z redakcją czasopisma ewangelizacyjnego „Miłujcie się!” przesyłają z Polski wyrazy czci oraz synowskiego oddania Ojcu Świętemu i Ojcom Synodalnym w Rzymie. Wspólnota Ruchu Czystych Serc raduje się z podjęcia na synodzie tematu: „Młodzież, wiara i rozpoznania powołania”.

„Ruch Czystych Serc” jest wspólnotą skupiającą młodych katolików, którzy pragną żyć zgodnie z Chrystusowym błogosławieństwem: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Członkowie ruchu - wbrew współczesnej mentalności świata -  podejmują trud życia wiarą zgodnie z Ewangelią, nauczaniem Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem teologii ciała św. Jana Pawła II.

W ten sposób starają się organizować swoje codzienne obowiązki tak, by osobista relacja z Jezusem była najważniejszym wydarzeniem każdego dnia. Zobowiązują się do powstawania z każdego grzechu w sakramencie pokuty, aby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Wierzą, iż drogą do prawdziwej miłości jest zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszelkich nałogów oraz w to, że możliwe jest osiągnięcie tego celu dzięki codziennej modlitwie i życiu sakramentalnemu oraz konkretnej pracy wewnętrznej nad sobą.

„Ruch Czystych Serc” rozpoczął swoją działalność w 1995 roku w redakcji czasopisma „Miłujcie się!”, które obecnie wydawane jest w 23 językach, z rocznym nakładem 1,5 mln egzemplarzy, docierając do krajów misyjnych na całym świecie.

Do „Ruchu Czystych Serc” przynależy obecnie 15 tysięcy młodych. Patronką ruchu jest bł. Karolina Kózkówna, 16-letnia Polka, która poniosła śmierć męczeńską w obronie dziewictwa.

Łącząc się duchowo z Ojcem Świętym i Ojcami Synodalnymi w Rzymie, prosimy o podkreślenie konieczności pielęgnowania cnoty czystości dla realizacji ideału chrześcijańskiej świętości.

 

Młodzież zrzeszona w „Ruchu Czystych Serc”

  

 

Poznań, dnia 24 października 2018 roku

 


 

Poznań, il 24 ottobre 2018

 

 

Sua Santità Papa Francesco,

Reverendissimi Padri Sinodali che partecipano alla XV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi,

Carissimi Rappresentanti dei giovani di tutto il mondo,

 

I membri del Movimento dei “Cuori Puri” insieme ai redattori della rivista ″Miłujcie się” (“Amatevi”), dedicata all’evangelizzazione dei giovani, mandano dalla Polonia i cordiali saluti e l’omaggio della devozione filiale verso il Santo Padre e verso i Padri Sinodali. La comunità del Movimento dei “Cuori Puri” vorrebbe esprimere la gioia che il Sinodo si occupa del tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Il Movimento dei “Cuori Puri” è una comunità dei giovani cattolici che vogliono seguire nella loro vita la beatitudine evangelica: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8). I membri del Movimento – contrariamente alla mentalità del mondo di oggi – si impegnano a vivere il Vangelo mettendo in pratica l’insegnamento della Chiesa cattolica, soprattutto la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II.

Ogni giorno questi giovani cercano di organizzare la loro vita quotidiana in modo che il rapporto personale con Gesù sia al primo posto. Si obbligano a rialzarsi da ogni peccato nel sacramento di penitenza perché possano vivere con la grazia santificante nei cuori. Credono che l’astinenza prematrimoniale e la libertà dalle dipendenze indichino la strada verso l’amore vero e maturo. Tutto questo è possibile grazie alla preghiera quotidiana, alla vita sacramentale e al lavoro sistematico interiore.

Il Movimento dei “Cuori Puri” è nato nel 1995 tra i redattori della rivista “Miłujcie się” che oggi ha 23 versioni linguistiche e ogni anno distribuisce 1,5 milione di copie anche nei territori di missione.

Attualmente ci sono 15 mila membri del Movimento. La loro patrona è beata Karolina Kózkówna, una ragazza polacca, che all’età di 16 anni ha subito il martirio difendendo la propria verginità.

Ci uniamo al Santo Padre e ai Padri sinodali e chiediamo umilmente di sottolineare nel documento finale la necessità di coltivare la virtù della castitá nel cammino verso la santità.    

 

Giovani del Movimento dei Cuori Puri